Новини > МБАЛ-Хасково АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение.
 • 05/05/2023 - МБАЛ-Хасково АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение.  „МБАЛ - ХАСКОВО” АД  ГР.ХАСКОВО 

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.68 от Закона за лечебните заведения,  чл. 93 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Хасково” АД, Решение на съвета на директорите на МБАЛ „Хасково” АД и Заповед на Изпълнителния директор на МБАЛ-Хасково АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение  в “ МБАЛ-Хасково” АД за следните  отделения :

   

  1. Вътрешно отделение
  2. Кардиологично отделение
  3. Детско отделение
  4. Инфекциозно отделение
  5. Ортопедо – травматологично отделение
  6. Микробиологична лаборатория
  7. Клинична лаборатория
  8. ОТХ
  9. Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина

  10.  ОННД

   

  Изисквания към кандидатите :

        1. Висше медицинско образование

              2. Придобита специалност по профила на отделението.

  3. Трудов стаж не по-малко от три години след придобиване на специалността.

  4. Да са членове на БЛС.

   

         Конкурсът ще се проведе в два етапа :

   1. Защита на писмен проект на тема : „Развитие и перспективи  на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.

                2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Кодекс на труда и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията  за двата етапа. Кандидати с оценка под 4.50 не се класират.

   

         Необходими документи :

               1. Заявление за участие в конкурса.

   2. Автобиография.

   3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

   4. Удостоверение за членство в БЛС.

   5. Препис извлечение от трудова книжка.

   6. Свидетелство за съдимост.

   7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за висше образование и диплома за специалност.

  8.  Удостоверения и сертификати от преминали обучение от СДО / ако има такива /.

  9. Писмен проект по посочената тема представен в 3 екземпляра.

              Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата .

   

              Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
МБАЛ-Хасково Обявява свободни места за Лекари - Специализанти

 

МБАЛ-Хасково АД Обявява свободни места за лекар специализант в отделения:

...
"МБАЛ-Хасково" АД обявява участието си в Националната програма "Детско здраве - Пирогов" 2023г.

„МБАЛ-Хасково“ АД има честта да посрещне едни от най-добрите специалисти...

„МБАЛ - Хасково” АД стартира кампанията по повод Световния ден за борба с Диабета – 14 ноември 2023г.

„МБАЛ - Хасково” АД  стартира кампанията по...

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД