Патолого-анатомично отделениеОтделението по Клинична патология при МБАЛ- Хасково се намира в нови помещения до Клинична и микробиологична лаборатории. Извършва следните видове дейности:

1. Изследване на цитологичен материал от изливи, пунктати и други инвазивни методи, секрети от гърда, храчки и гинекологични цитонамазки.

2. Изследване на ендоскопски материал и материал от пункционни биопсии.

3. Изследване на резекционен и инцизионен хирургичен материал.

4. Извършване на патологоанатомични аутопсии.

5. Консултация на готови хистологични и цитологични препарати.

 

Отделението по Клинична патология се състои от два сектора:

-Биопсичен, състоящ се от цито-хистологична лаборатория, лекарски кабинет, приемно помещение за биопсичен материал и хистотека.

-Некропсичен, състоящ се от аутопсионна зала, помещение за обличане и складови помещения.

Звеното разполага със модерна апаратура, придобита основно през последните години, която отговаря на съвременните стандарти.

В отделението работи един лекар с призната специалност, две лаборантки и един секционен санитар.

Организация на дейността в отделението

В отделението по Клинична патология при МБАЛ- Хасково е заложен екипния принцип на работа. Звеното се ръководи от началник отделение, лекар с призната специалност по Клинична патология. Решаването на стопанските въпроси е делегирано на старшият лаборант. Цялостната дейност на отделението се осъществява на базата на разработени според изискванията на медицинския стандарт вътрешни правилници и документи.

Тел.: 038/ 606 813 - началник отделение, 606 814 - лаборанти.


Д-р Димитър Христов Макаков
Началник отделение

Д-р Пламена Колева
Лекар-специализант
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД