Инфекциозно отделениеИнфекциозно отделение се намира в самостоятелна сграда. Разполага с 25 легла, от които 5 интензивни. Наличният персонал от 6-има лекари със специалност по инфекциозни болести, 15 специалисти по здравни грижи и 7 санитари осигуряват 24 часова специализирана медицинска помощ за региона.

В Инфекциозно отделение се намира единственият за Хасковска област Противобесен кабинет.

Отделението разполага с 14 болнични стаи, всички оборудвани със самостоятелен санитарен възел, от които 2 VIP бокса във всеки сектор. Обособени са 2 сектора – общ и интензивен.

Отделението работи по 11 клинични пътеки.


МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
В отделението се лекуват болни от всички инфекциозни заболявания, с модел на работа, аналогичен на Клиниките по Инфекциозни заболявания към Висшите медицински институти и училища (София, Пловдив, Стара Загора), както и пациентите с придружаваща инфекциозна патология.
1.1. ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ: Лечение на пациенти, без разлика във възрастта: преглед; хоспитализация; изолация; водно-солева реанимация р.о. и i.v.; контрол и корекция на КАМ ; копрокултуреално изследване. Нозологично: шигелози; салмонелози; коли-ентерити; хранителни токсиинфекции; вирози; кампилобактериозни и пр.
1.2.ГРАНИЧНИ И ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ; хемоколити; болест на Крон; ентеропатии; ензимопатии и пр. - съблюдавайки принципите на изолация, вкл. РРС; ФКС; ренгенографски методи и др.
2.1. КАПКОВИ И ОБРИВНИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; морбили; VZV инфекции; инфекциозна мононуклеоза; херпесни инфекции; скарлатина; стафилококова болест и пр. Лекуват се и техните усложнения: менингит; менингоенцефалит и др. Осигуряват се нужните серологични изследвания за диагностично верифициране.
2.2. ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОТИЧАЩИ С ОБРИВЕН СИНДРОМ: Пациенти със системни заболявания и алергии, насочени за диагностично уточняване, когато хоспитализацията е индицирана по спешност: синдром на Лаил; васкулити и пр.
3.1. НЕВРОИНФЕКЦИИ: менингококова инфекция - по задължително предписание на МЗ. Вирусни инфекции с развитие на минингит и менингоенцефалит. Заболявания, протичащи с обриви и засягане на ЦНС. Извършват се и всички свързани с това диагностично-лечебни манипулации: L.P. и др.
4.1. ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ: хеморагични трески; лаймска боласт; петнисти рикетсиози. Осигуряват се необходимете вирусологични и серологични изследвания. Провежда се имунотерапия; хемтрансфузии и пр.
4.2. ГРАНИЧНИ И ДИФЕРЕНЦИАЛНО - ДИАГНОСТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ: заболявания с остро (или неясно) начало, протичащи с хеморагичен синдром: остри хемобластози и септични състояния - до диагностично уточняване и определяне на терапия. Провеждането й, ако това е възможно.
5.1. ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ: Остри вирусни хепатити, вкл. Чернодробна биопсия и определяне и провеждане на терапия. Усложнения, настъпили в хода на хронична хепатитна инфекция: автоимунни; декомпенсирана цироза; неоплазии.
5.2. ЗАБОЛЯВАНИЯ С ИКТЕРЕН СИНДРОМ: до диагностично уточняване и определяне на лечение, както и провеждането му, ако не е оперативоно: механичен иктер, вкл. При неопластични заболявания до осигуряване на катетризация на д. холедохус; АЧБ - алкохолен хепатит и цироза; токсични хепатити, вкл. кома; автоимунни хепатити.
6. ИЗОЛАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ООИ.
7. СЕПТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ; без оглед на етиологията, ако в лечениието им не се изисква оперативно лечение. Емпирично лечение; хемокултури; мониториране; животоспосяваща реанимация.
8. ПАРАЗИТОЗИ: трихинелоза, ако състоянието на пациента на пациента е тежко или се налага изолация по социални индикации.
9. НИСКО КОНТАГИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С ПРЕДПОЛАГАЕМА ИНФЕКЦИОЗНА ЕТИОЛОГИЯ: язвена болест ( вкл. ФГС) ; бронхопневмонии - самостоятелни и при инфекциозни заболявания, като придружаващи или усложнение.
10. ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - като придружаващи при специфична патология: захарен диабет; тиреотоксикоза и пр.
В отделението е отделена стая за лечение на психично болни пациенти и такива с криминална проявеност.
Извършват се всички манипулации, свързани текущото обслужване на лежащо болни пациенти; ЕКГ; венозни манипулации; фиксиране на траен венозен катетър; уринарен катетър; сондиране; мускулни назначения ; клизми ; хранене (вкл. Парентерално).
Съществуват възможности и обучен персонал за хоспитализация и лечение на пациенти с HIV инфекция, но все още в гр. Хасково не е оборудвана лаборатория за проследяване на нивата на клетъчните популации при такива пациенти.
Към отделението функционира приемно - консултативен кабинет, където се извършват: консултации; проследяване на дехоспитализирани пациенти при необходимост, противобясни имунизации.

Тел.: 038/ 606 755 - началник отделение, 606 784 - старша сестра, 606 785 - лекарски кабинет.


Д-р Красимира Иванова Кинова
Началник отделение

Д-р Тодор Сашев Стратиев
лекар ординатор

Елена Христонова
старша сестра

Д-р Алпер Алпер Акбулит
лекар ординатор

Д-р София Минчева Коч
Лекар-специализант
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД