Спешно ОтделениеОтделението е разположено на първия етаж на болницата с непосредствен достъп за транспортни средства. Материалната база в частта си сграден фонд задоволява потребностите на отделението.

- място за информационно обслужване и регистрация на пациентите

- чакалня

- кабинет на началника на отделението,

- кабинет старша мед.сестра,

- санитарен възел за персонала,

- санитарен възел за пациентите,

- помещение за съхранение на лекарства, медицински изделия, апаратура и инвентар,

- противошокова зала с две легла към, които има монитори, аспиратори и кислородна инсталация,

- превързочна зала с едно хирургично легло, снабдено с кислородна инсталация и аспирация,

- манипулационна зала с едно транспортно легло, също снабдена с кислородна инсталация,

- зала за диагностично уточняване и наблюдение, с престой до 24 часа с две легла,

- педиатричен кабинет,

- терапевтичен кабинет,

- стая за почивка,

- лаборатория,

- санитарен възел за персонала,

- санитарен възел за пациентите,

Дейностите в Спешно отделение се ръководят от  началник отделение, който е хирург със специалност и старша медицинска сестра. Осигурен е непрекъснат процес на работа. Работи се на 12 часови дежурства. В празничните дни екипите се подсилват с допълнителни дежурства на лекари от другите отделения.

Спешно отделение обслужва както населението на област Хасково, така и потърсилите спешна помощ жители на други населени места.

Човешки ресурси

Дейностите в отделението се осъществяват от екип: началник отделение с призната специалност хирургия, 4 лекари, 12 медицински сестри, 5 санитари.

Новопостъпилите лекари и медицински специалисти преминават цикъл начално обучение, като се включват в график с тези, които имат по-голям стаж в спешната помощ. Освен това преминават индивидуално обучение в основните клинични отделения на болницата. В отделението ежемесечно се провеждат колегиуми и презентации на фармацевтични фирми. На всеки лекар се предоставя възможност за участие в научни и медицински прояви в страната, както и в индивидуални курсове за следдипломно обучение.

Тел.: 038/ 606 731 - началник отделение, 606 717 - старша сестра.


Д-р Димитър Ташев Кючуков
Началник отделение

Д-р Станислав Аркумарев
лекар ординатор

Д-р Михаил Бонов
лекар ординатор

Д-р Матей Асенов Матеев
лекар ординатор

Маргарита Кавалджиева
старша сестра
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД