Трансфузионна хематологияОтделението по трансфузионна хематология е в структурата на „МБАЛ – Хасково”АД и звено от трансфузионната мрежа на страната. От 2010 г. ОТХ е разположено в реконструирана и обновена едноетажна сграда в АГ корпуса на болницата.

Снабдява с кръв и кръвни биопродукти всички лечебни заведения на територията на Хасковска област.

Извършва следните дейности съгласно Медицинския стандарт по трансфузионна хематология:

• планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване

на медицинските нужди на лечебните заведения в областта

• промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители

• подбор на донори и вземане на кръв и кръвни съставки

• съхранение и дистрибуция на кръвни съставки

• поддържане на резерв от кръвни съставки

• извършване на имунохематологични изследвания на пациенти и подбор на кръв и кръвни съставки за кръвопреливане

- определяне на кръвна група от система АВО

- определяне на Rh фактор /D антиген/

- определяне на антигени C,c,E,e и антигени на Kell с-ма

- скрининг за ало- и авто- антиеритроцитни антитела

- претрансфузионни тестове за in vitro съвместимост

- изследвания за хемолитична болест на новороденото

• създаване и поддържане на Регистър на кръводарителите и реципиентите

• оказване на консултативна помощ по отношение на използването

на кръвта и кръвните съставки в лечебните заведения

• осъществяване на трансфузионен надзор

 Отделението разполага със съвременна хладилна техника за съхранение на кръвни биопродукти и апаратура за кръвовземане, отговарящи на европейските стандарти. За имунохематологични изследвания ОТХ разполага с Micro Tiping Systems /MTS/ - микротипизираща система на Dia Меd Швейцария, притежаваща сертификат ISO 9001 . При нея се използ ват гел тестове и позволява с микроколичества кръв да се извършва много бърза и точна имунохематологична диагностика.

За набиране на безвъзмездни и доброволни кръводарители и популяризиране на кръводаряването ОТХ работи съвместно с БЧК, органи на централната и местната власт, неправителствени организации, др уги лечебни и здравни заведения.

От 2004 година отделението заедно с Асоциация „Безвъзмездно и доброволно кръводаряване”, основана от проф. П.Проданов създаде Кръводарителски фонд за взаимопомощ „Дарявам днес, за да ми помогнат утре”, в него  членуват  1012  доброволни кръводарители.

През юни 2012 г. Областна администрация Хасково съвместно с „МБАЛ – Хасково”АД стартира проект „Доброволно кръводаряване в Родопите /RHO – DONATE/, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България – Гърция 2007 – 2013”. През март 2013 година на ОТХ  ще бъде предоставен специализиран мобилен център за кръводаряване,оборудван със съвременна медицинска апаратура. Той е първият такъв в страната. Основна цел на проекта е насърчаване на организираното безвъзмездно и доброволно кръводаряване в Хасковска област.

В отделението работят  2 лекари / единият със специалност „Вътрешни болести”, и двамата лекари специализират „Трансфузионна хематология”/, 3 биолози  със завършен квалификационен курс по „Трансфузионна хематология”, 4 медицински лаборанта, 6 медицински сестри и 1 санитар.

Работно време:

„Кръводаряване”

от 7.30 часа до 13.30 часа всеки работен ден

„Експедиция” и „Имунохематологична лаборатория”

от 7.30 часа до 19.30 часа всеки работен ден

от 7.30 часа до 14.30 часа в събота

от 19.30 часа до 7.30 часа, събота след 14.30 часа, празнични и почивни дни са осигурени  дежурни екипи на разположение за експедиране на кръвни биопродукти за лечебните заведения

Местоположение:

ОТХ се намира на територията на АГ корпуса на „МБАЛ –Хасково” /едноетажна сграда, отдясно на входа на АГО/

Телефони: 038/624 612 – началник ОТХ          

E- mail oth­_haskovo@abv.bg


Д-р Балина Асенова Бозова
Началник отделение

Д-р Анна Димова Стоянова
лекар ординатор
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД