ОАИЛОАИЛ е основно звено в МБАЛ Хасково АД, осигуряващо анестезия и интензивно лечение. Отделението разполага със съвременна апаратура и високоспециализирани кадри, гарантиращи квалифицирана и денонощна готовност за овладяване на животозастрашаващи състояния.

Отделението е с ІІІ ниво на компетентност с два сектора: "Анестезиология" и "Интензивно лечение".

Сектор "Анестезиология" осигурява всички анестезии в оперативните отделения на болницата в планов и спешен порядък. Обезпечено е със съвременна анестезиологична апаратура, монитори и всички необходими пособия за извършване на обща и регионална анестезия.

Сектор "Интензивно лечение"  осигурява лечението на всички пациенти с тежки нарушения на основните жизнени функции: съзнание, дишане, хемодинамика, метаболитни нарушения, шок, политравма, сепсис, полиорганна недостатъчност, отравяния, както и пациенти след тежки оперативни интервенции.

Стационарът на сектора разполага с 10 легла и е оборудван със съвременна дихателна апаратура, монитори, дефибрилатори, перфузори,  инфузомати и др.

Отделението е база за обучение на лекари специализанти и на медицински сестри.

В ОАИЛ работят 11 лекари, 15 медицински сестри и 4 санитари.

Тел.: 038/ 606 806 - началник отделение, 606 746 - старша сестра.


Д-р Добри Христов Петков
лекар ординатор

Д-р Георги Христов Николов
Началник отделение

Д-р Зейнур Касим
анестезиолог

Д-р Деница Делчева
Лекар-специализант

Д-р Илияна Тодорова
Лекар-специализант

Д-р Иван Дианов Митев
Лекар-специализант

Д-р Таня Димитрова
лекар ординатор

Д-р Анита Николова
Лекар-специализант
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД