Педиатрично ОтделениеВ Детско отделение при МБАЛ „Хасково” АД се извършва лечебно-диагностична дейност на пациенти от 0-18 години, като обслужваният контингент е от цялата област. Отделението е база за следдипломна квалификация на специалисти по детски болести. В Детско отделение функционира специализирана ЛКК и Комисия по освобождаване от имунизации, която заседава всеки първи вторник на месеца.

Отделението разполага с 35 легла - 27 в общия сектор, 6 в СИТ и 2 в изолатора. Структурирано е по следни начин:

Приемно-консултативен кабинет – работи на функционален принцип. Извършват се консултативни прегледи в спешен и планов порядък. При спешни случаи своевременно се извършват реанимационни мероприятия и манипулации, съответно спешна хоспитализация. Кабинетът се обслужва от лекар и мед. сестра по график.

Стационарна част - разполага с 2 етажа, изолационен сектор и СИТ.

Първи етаж - 11 легла на боксов принцип, от които: 6 кърмачески и 5 за деца от 4-18 годишна възраст с неинфекциозна патология. Обслужва се от 1 манипулационна. Във връзка с изработения график секторът се обслужва от една мед. сестра.

Изолационен сектор – разполага с 2 легла, като всяко е със самостоятелен санитарен възел. Обслужва се от отделна манипулационна, оборудвана според изискванията. Обслужва се от лекар и мед. сестра, които са на график в Приемно-консултативния кабинет.

Втори етаж – разполага с 14 легла, от които:

- 8 кърмачески легла за акутно болни кърмачета, разпределени в 5 стаи на боксов принцип;

 - 3 легла за деца от 4-18 год. възраст с остри заболявания, разположени в 2 стаи;

 - 3 легла за деца от 1-3 год. възраст с остри заболявания без придружител

Сектор за интензивна терапия – разполага с 6 легла, от които 3 кърмачески и 3 за големи деца. За всяко легло е осrгурен

мониторен контрол, инфузионна помпа, кислородна инсталация, локално и подвижно осветление.

Отделението разполага с детски кът и детска площадка.

Освен с квалифицираната си лечебно-диагностична дейност отделението е единствено в областта педиатрично звено, където се провежда следдипломна квалификация на лекари, специализиращи детски болести, явява се база за обучение на медицинските кадри от Медицинския колеж, а също така периодично се обучават и стажант-лекари от ВМИ - гр, Пловдив и ВМИ - гр . Стара Загора.

С цел подобряване педиатричната помощ се извършва методична и консултативна дейност с педиатрите от градовете в областта. Всеки вторник се провежда главна визитация, на която присъстват ОПЛ, педиатри от доболничната помощ и завеждащите Детски отделения от съставните градове. Всяка сряда се провежда седяща визитация, на която се разглеждат трудните диагностични казуси. Всеки четвъртък се провеждат колегиуми с разширено участие на всички желаещи педиатри (разглеждат се интересни научни съобщения и проблеми в областта на педиатрията).

В отделението се провежда комисия по имунизациите, където ОПЛ представят деца с хронични здравни проблеми с цел решаване индивидуално за всеки пациент имунизационната политика спрямо заболяването му и задължителния имунизационен календар. Това става всеки първи вторник от месеца. Всеки първи четвъртък от месеца се провежда разширена лечебно-контролна комисия по детската смъртност. В нея се разглеждат по документи всички екзитирали деца, като се отчита поведение, налични грешки в обслужването и се дават индивидуални препоръки. От месец ноември към отделението е разкрита РЕЛКК за оценка в проценти намалената социална адаптация за хронично болни деца.

Тел.: 038/ 606 809 - началник отделение, 606 801 - мед. сестри, 606 759 - лекарски кабинет, 606 752 - интензивен сектор


Д-р Мария Кръстева Иванова
старши ординатор

Д-р Ахмет Исмаил
Лекар-специализант

Силвия Костадинова
старша сестра

Д-р Таня Динкова Тенчева
Лекар-специализант

Д-р Сибел Гюнай Шабан
Лекар-специализант

Д-р Дарина Михайлова Михова
Лекар-специализант

Д-р Есмерай Кемал Мустафа
Лекар-специализант
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД