Микробиологична лабораторияМикробиологичната лаборатория към ”МБАЛ - Хасково”АД е самостоятелно отделение, създадено през април 1961год. Лабораторията извършва изследвания на почти всички разпространени в България инфекциозни болест – микробиологични, паразитологични, микотични и вирусологични. Всяка година се разширява спектърът на изследванията и се усъвършенствуват методиките. Лабораторията обслужва болнични и доболнични пациенти. Работи с НЗОК. Извършва профилактични изследвания за медицински документи. Сключва договори с други лечебни заведения за извършване на микробиологични изследвания. Има възможност и за колективни изследвания.

Лабораторията е сертифицирана за всички дейности съгласно Медицински стандарт „Микробиология”- Наредба № 4/25.01.2010 на МЗ изм. ДВ бр.66 от 24 август 2010 г., на Заповед № РД-09-415/04.06.2001г. на Министъра на здравеопазването и в съответствие с Наредба № 18/20.06.2005г. на МЗ, за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения /към момента лабораторията е с ІІ ниво на компетентност/.

Предимства:

Лабораторията е оборудвана с автоматизирани системи за диагностика на инфекциозни болести. Това я прави единствената лаборатория в региона, която извършва микробиологично изследване на: хемокултури, ликвор, анаероби, серологично - изследване на инфекциозна мононуклеоза -ЕBV, цитомегаловирус, паротит, морбили, рубеола, Лаймска болест, Хеликобактер пилори.

Дейности:

  • високоспециализирана болнична и доболнична микробиологична серологична и вирусологична помощ

  • прилага най-съвременни диагностично-апаратурни методи, осигуряващи освен качествен и бърз лабораторен резултат

  • лабораторна диагностика на целия спектър бактериални инфекции

  • доказва антигенния строеж на редица редки причинители на инфекциозни заболявания (ротавируси, легионелоза, хеморагичен колит и др.)

  • провежда серологични изследвания с маркери за най-разпространените вирусни, рикетсиозни, микоплазмени и хламидийни инфекции

Апаратура:

Автоматизирана система Мини Апи – на фирма Био Мерио – Франция за експресна биохимична идентификация на над 70 вида микроорганизми и гъби, и определяне на тяхната антибиотична чувствителност. Елайза стрип рийдер на фирма Теко диагностик – U.S.A. за серологични изследвания по метода ЕЛИЗА. С него за един час се поставя серологична диагностика на инфекциозните болести – СПИН, хепатит, рубеола, морбили,паротит, Лаймска болест, Ку-треска, Марсилска треска и др.


Д-р Борислава Кордова
Началник отделение

Д-р Цвета Георгиева
лекар ординатор
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД