Новини > "МБАЛ-Хасково" АД Обявява конкурс за Лекари-Специализанти.
 • 02/05/2024 - "МБАЛ-Хасково" АД Обявява конкурс за Лекари-Специализанти.  О Б Я В А

   

   

  Съгласно Заповед № РД-08-258/30.04.2024г.  на Изпълнителния директор на МБАЛ-Хасково АД гр. Хасково издадена на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба МБАЛ-Хасково АД гр. Хасково обявява конкурс за следните места за лекари специализанти за 2024г.:

  1. Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната-1 място
  2. Лекар специализант по Неонатология-1 място
  3. Лекар специализант по Инфекциозни болести-1 място

   

  Конкурсът ще се проведе по документи и интервю. Документите за участие в конкурса ще се приемат в Човешки ресурси при МБАЛ-Хасково АД гр. Хасково в срок от един месец от публикуване на обявата. При провеждане на конкурса по ал.3 от чл.17се вземат предвид:

   

  1.    Средният успех от следването и държавните изпити.

  2.    Оценките по учебните дисциплини ,съответстващи ,включващи  или най-близки до специалността , за която се кандидатства.

  3.   Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността , за която кандидатства

  4. Други умения и компетенции  необходими за заемане на длъжността /социални, организационни, компютърни, езикови и др./

   

  Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:

   

  1. Да имат завършено висше медицинско образование-магистър по медицина.

  2. Да са членове в БЛС

  3. Компютърна грамотност

   

  Конкурсът ще се проведе в два етапа :

    1. Първи етап - по документи-проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ-Хасково АД

                2. Втори етап – оценка на кандидата от определената за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността за която кандидатстват.

   

  Необходими документи :

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование-магистър по медицина
  3. Мотивационно писмо

  4.  Автобиография

  5.  Свидетелство за съдимост

  6. Копие от други документи удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата ,ако има такива.

  7. Удостоверение за членство в БЛС

   

  Подаване на документи за участие в конкурса:

   

  • Документите се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в Човешки ресурси на МБАЛ-Хасково АД гр. Хасково
  • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик на който е изписано: ,,Конкурс за избор на лекар специализант по клинична специалност,,……………..‘‘съгласно чл.11 ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  • Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата. В случай че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
  • На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

   

  Всички допуснати до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено

  за датите на провеждане на събеседването.

   

  Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността лекар специализант се сключва, съгласно чл.68,ал.1,т.2 от КТ и Наредба №1/22.01.2015г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

   

   

  За  контакти  и  допълнителна  информация-отдел ,,Човешки ресурси‘‘ тел. 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
MБАЛ-Хасково АД обявява свободна позиция зa лекар-ординатор.

MБАЛ-Хасково АД обявява свободна позиция зa лекар-ординатор за работа на...

Дни на детската хирургия в Хасково.

Проф. д-р Пенка Стефанова, дм ще преглежда безплатно...

Дни на Детската Хирургия в Хасково

Дни на  детската хирургия в...

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД